Növekedési Hitelprogram (NHP)

Növekedési Hitelprogram (NHP)

Kedvezményes kamatozású hitel kis- és középvállalatoknak

2013. október 1-jén elindult a Növekedési Hitelprogram második szakasza, melynek célja a 2004. évi XXXIV. törvény alapján kis- és középvállalatnak (KKV) minősülő cégek kedvezményes forrással történő ellátása.

Kinek ajánljuk?

Azoknak a 2014. február 28. előtt alapított, belföldi székhelyű vállalkozásoknak, akik a 2004. évi XXXIV. törvény alapján kis-és középvállalkozásnak minősülnek a hitelfelvétel időpontjában.

Milyen célokra használható fel a kedvezményes kamatozású hitel?

Pillér I. (új hitelek)

 • beruházási hitel
 • forgóeszközhitel
 • EU támogatás előfinanszírozása
 • pénzügyi lízing nyújtása

(Új hitelnek minősülő az ügylet, ha az nem valamely hitelintézetnél vagy pénzügyi vállalkozásnál már fennálló hitel vagy pénzügyi lízing  törlesztésére kerül felhasználásra, vagy ha a finanszírozásra a vállalkozás nem vett fel más hitelt).

Pillér II. (hitelkiváltások)

 • az előzőekben meghatározott célokra az Ügyfél által korábban belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól Magyarországon felvett, forintban fennálló kölcsön vagy pénzügyi lízing kölcsönnel történő kiváltása
 • a 2013. március 31-én fennálló, belföldi hitelintézettől felvett devizakölcsönök vagy pénzügyi lízingek  forinthitellel történő kiváltására  
Növekedési Hitelprogram főbb jellemzői

Rendelkezésre állási időszak

Az NHP 2. szakaszában hitelszerződés megkötésére 2015.12.30-ig, illetve az MNB Monetáris Tanácsa által meghatározott időpontig van lehetőség.
A program keretében megkötött hitelszerződések esetében az utolsó folyósításra 2015. december 31-én van lehetőség.

Hitelösszeg

Minimum 3 millió- maximum 10 milliárd forint, mely a Növekedési Hitelprogram első és második szakasza keretében új és forint ügyletek kiváltására, illetve deviza ügyletek kiváltására igénybe vett ügyletek együttes összege. A maximum összeg egyúttal a KKV partnervállalkozásaival és kapcsolódó vállalkozásaival együtt a Növekedési Hitelprogram első és második szakasza keretében új és forint ügyletek kiváltására, illetve deviza ügyletek kiváltására igénybe vett ügyletek együttes maximális összegét is jelenti.

Hitel devizaneme

forint

Hitel típusa

nem rulírozó

Futamidő

forgóeszközhitel esetén maximum 1 év
minden más esetben maximum 10 év

Hitelkamat

Maximum 2,5% évente, mely tartalmazza az esetlegesen kapcsolódó hitelfedezeti garanciadíjat is. A hitelkamat fix a teljes futamidő alatt.

MNB rendelkezésre tartási jutalék

A hitelkeret igénybe nem vett összegének egyszeri 2%-a

Egyéb díjak

Nem számítható fel, kivéve a hitellel kapcsolatos, harmadik személynek fizetendő költségek (pl. ügyvédi díj, értékbecslés díja, közjegyzői, jelzálog bejegyzési díj)

Biztosítékok

Bármilyen szokásos bankári biztosíték elfogadható a hitel felvételéhez.

Egyéb feltételek 

(a felsorolás nem teljes körű, a hitelprogram részletes feltételei az MNB honlapján érhetőek el: www.mnb.hu )

 • a 2014. február 28-át követően átstrukturált deviza- és forintkölcsönök kiváltása az NHP második szakasz keretében nem lehetséges
 • az NHP második szakasz keretében kiváltandó hitel nem lehet 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel érintett
 • folyószámlahitel, rulírozó hitel nem nyújtható egyik pillérből sem 
 • az I. pillérben folyósított kölcsönt az ügyfél köteles a folyósítást követően haladéktalanul, kizárólag a kölcsöncélnak megfelelően felhasználni
 • az ügyfél vállalja, hogy az I. pillér keretében felvett kölcsön hitelcél szerinti felhasználását a kölcsön teljes futamideje alatt biztosítja és igazolja a Bank számára
 • amennyiben az NHP második szakasz keretében nyújtott beruházási hitellel finanszírozott beruházást az ügyfél a hitel futamideje alatt értékesíti vagy használatba adja, a hitel  értékesítéssel vagy használatba adással érintett részének visszafizetése esedékessé válik
 • A hitelprogram, illetve az Ügyféllel kötött hitelszerződés bármely előírásának nem teljesülése esetén a bank köteles az MNB felhívására felmondani a hitelszerződést, és az Ügyfél köteles a banknak azonnali hatállyal visszafizetni a kölcsönt a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű, a folyósítástól számított büntető kamattal együtt.
 • A program keretében csak olyan eszköz (ingatlan) vásárolható, amely a vállalkozás üzleti tevékenységét szolgálja, így az bérbe nem adható, bérleti joggal terhelt vásárlás esetén a jogviszony nem tartható fenn. E feltétel megszegésének minősül ingatlan-beruházás esetén az ingatlan futamidő alatti átminősítése lakó- illetve üdülőingatlanná.
 • A bérbeadás tilalma nem vonatkozik:
  • azon KKV-kra, amelyek tevékenységei közt már 2014. február 28-án is szerepelt a TEÁOR 77-es főcsoportba ("Kölcsönzés, operatív lízing") tartozó tevékenység, és ennek keretében üzletszerűen adják bérbe azt az eszközt, amelyet a beruházási hitelből megvásárolnak.
  • az üzletszerű bérbeadási céllal történő, kizárólag üzleti célú ingatlan építésére (ide értve a bővítést, de ide nem értve az átalakítást, felújítást) irányuló beruházás esetére, ha az adós tevékenységei között szerepel a TEÁOR 6820 szerinti ingatlan bérbeadás, illetve üzemeltetés
  • a vásárolt eszköz (beleértve az ingatlant is) cégcsoporton belüli bérbeadására vagy üzemeltetésre történő átadására (függetlenül a KKV tevékenységétől) azzal, hogy a csoporton belüli bérbevevő vagy üzemeltető nem adhatja tovább harmadik, (csoporton kívüli) személynek a vásárolt ingatlan használatának jogát. Csoporton kívüli bérbeadás céljából ingatlanvásárlás nem finanszírozható, akkor sem, ha az üzletszerűen történik. Csoportnak ebben az esetben az tekinthető, ha mindkét KKV tulajdonosi köre legalább 50%-ban - akár közvetetten - azonos.
  • Ezen fenti megengedő feltételek azonban nem használhatóak visszaélésszerűen olyan célra, hogy a program feltételeinek meg nem felelő vállalkozások (vagy magánszemélyek) tartós használatába kerüljenek a vásárolt eszközök. A fent említett feltételeknek a kölcsön futamideje alatt végig fenn kell állnia, ellenkező esetben annak visszafizetése a feltétel megszegésekor vagy meghiúsulásakor azonnal esedékes.