Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos 2019. november 25. napjától

Jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Raiffeisen Bank Zrt-re és Bankcsoporttagokra.

A magyar Bankcsoport tagjai:

 • Raiffeisen Bank Zrt (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)
 • RB Szolgáltató Központ Kft (székhely: Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.)
 • Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)
 • Raiffeisen Corporate Lízing Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)*
 • Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.)

A csoporttagokról részletes informácók ezen link alatt találhatók.

(*az érintetti jogok gyakorlása kapcsán a Raiffeisen Lízing saját eljárási szabályai érvényesülnek a jelen Tájékoztatóban foglaltak helyett)
 

A Raiffeisen Bank tulajdonosa a Raiffeisen Bank International AG (RBI)

A nemzetközi Raiffeisen Bankcsoport tagjairól tájékoztató található a Bank honlapján, illetve az RBI honlapján.

Amennyiben jelen Tájékoztató Bankcsoportot említ, ott mind a magyar, mind a nemzetközi bankcsoporti tagokat érteni kell.

A Bankcsoport adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:

 • postán: a Raiffeisen Bank Zrt. Budapest 1700. címen,
 • személyesen: bármelyik Raiffeisen bankfiókon keresztül,
 • elektronikus úton: az info@raiffeisen.hu címre küldött e-mailben, és
 • telefonon a 06-80-488-588-as telefonszámon érheti el az adatvédelmi tisztviselőt.

 

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Bank általi adatkezelés megkezdése előtt Ön (mint a Bank Ügyfele, leendő ügyfele, más érintett) tájékozódhasson róla, hogy a Bank az Ön adatait miért és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja.

A Tájékoztató tartalma:
 1. Alapelvek
 2. Jogalapok
 3. Adatkezelési célok
 4. A kezelt adatok köre
 5. Adatok forrása, felvétele és tárolása
 6. Az adatok felhasználása és feldolgozása
 7. Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás
 8. Az érintettek jogai
 9. Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések
 10. A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok
 11. Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
 12. A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak
 13. A Bank tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok
 14. Mellékletek
  • Megőrzési idők összefoglaló táblázata
  • A Raiffeisen Corporate Lízing Zrt.-re vonatkozó eltérő rendelkezések

Ha az összefoglaló szakaszok elolvasása után további részletekre kíváncsi egy adott témával kapcsolatban a "Bővebben" hivatkozás után olvashat e részletekről.

Jelen Tájékoztató határozza meg a Bank adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb szabályokat az Ügyfelek és egyéb érintettek személyes adatainak kezelése kapcsán. A Bank Általános Üzleti Feltételeiben, illetve az egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek, valamint az egyedi szerződések és a hozzájuk kapcsolódó nyilatkozatok főszabályként csak visszautalnak a jelen Tájékoztatóban foglaltakra, illetve, ha az az adott banki termék vagy szolgáltatás sajátosságai miatt szükséges, esetileg eltérhetnek azoktól.

A Bank bármikor jogosult a jelen Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. Ezen módosításra az ÁÜF XIX. Fejezetében foglaltak nem irányadók. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók a Bank honlapján elérhetők.

1. A Bank adatkezelésének alapelvei

A Bank a személyes adatok kezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit, ezek a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elve. Ezen elvek a konkrét, kézzel fogható jogszabályi előírások felett és mellett érvényesülnek, úgy kell értelmezni tehát az írott jogot, hogy az ezen elvekkel összhangban legyen és amennyiben nincs konkrét jogszabályi előírás, ezek alkalmasak a hézagok kitöltésére és önmagunkban is érvényesülnek.

Bővebben...

2. Az adatkezelés jogalapjai

A Bank személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban meghatározott felhatalmazások keretei között kezel az Ügyfeleiről, más érintettekről.

Ezen személyek adatai alapvetően négyféle okból kerülhetnek a Bank birtokába:

 • ha az az Ügyfél és a Bank közötti szerződés előkészítésével, létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszűntetésével függ össze (összefoglalóan ún. szerződéses jogalap),vagy
 • ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, vagy
 • ha az az ún. érdekmérlegelés alapján lehetséges, illetve
 • ha az az érintett hozzájárulását adta ehhez.

A Bank által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések általában vegyes jogalapúak, azaz egyaránt tartalmaznak szerződéses kapcsolatra jellemző, jogszabályi, valamint érdekmérlegeléses és az Ügyfél, illetve az egyéb érintettek hozzájárulásán alapuló adatkezelési felhatalmazásokat.

A Bank törekszik rá, hogy az Ügyfél és a Bank közötti szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, illetve a jelen Tájékoztató tartalmazzanak minden olyan lényeges információt, amely alapján az érintett megfelelő döntést képes hozni, hogy Bankunkra bízza-e adatai kezelését.

Bővebben...

3. Az adatkezelés céljai

A banki adatkezelés elsődleges célja az Ügyféllel kötött vagy az érintettel megkötendő szerződés alapján a Bank által nyújtott pénzügyi-, befektetési- vagy kiegészítő szolgáltatás, illetőleg a bankcsoporti tag tevékenységével kapcsolatos egyéb szolgáltatás teljesítése, továbbá – amennyiben ezek relevánsak – a Bank tevékenységére irányadó jogszabályi rendelkezések alapján, az ezen jogszabályon alapuló adatkezelések teljesítése.

A Bank kizárólag az általa folytatott tevékenységre irányadó szerződésekben és a tevékenységére irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az ott meghatározott célokra használja fel a felvett, illetve átadott, illetőleg bármilyen módon a Bank rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott – ideértve az érintettnek a Bankhoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá különösen más adatkezelőtől átvett vagy bármely egyéb formában a Bank számára hozzáférhetővé tett – adatokat.

Bővebben...

4. A kezelt adatok köre

Azt, hogy Ügyfelekről és egyéb érintettekről a Bank milyen adatokat kezel, az határozza meg, hogy:

 • az érintett milyen kapcsolatban áll a Bankkal (lásd erről az Ügyfél, közreműködő, egyéb érintett és leendő ügyfelek fogalmának meghatározását),
 • illetve, hogy mint Ügyfél, milyen pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységre, vagy befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokra vonatkozó szerződést kötött a Bankkal,
 • valamint, hogy mi az adatkezelés, az adatok felvételének célja.

A Bank által használt szerződések, az adott szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatok, valamint a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyomtatványok tartalmazzák a Bank által kezelt adatkörök pontos meghatározását.

Bővebben...

5. Az adatok forrása, felvétele és tárolása

Az Ügyfelekre vagy egyéb érintettekre vonatkozó adatok két módon kerülhetnek a Bank birtokába, elsődlegesen közvetlenül az Ügyfelektől, illetve érintettektől történő adatfelvétellel, másrészről más adatkezelőktől történő adatátvétel révén. Bank az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a bankszektorra előírt szigorú szabályok megtartásával, felügyeletet ellátó hatóság folyamatos auditálása, ellenőrzése mellett és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével zárt rendszereiben gondoskodik.

Bővebben...

6. Az adatok felhasználása és feldolgozása

A Bank az érintettek személyes adatait kizárólag az Ügyfelekkel vagy egyéb érintettekkel megkötött szerződésekben, valamint a tevékenységére irányadó jogszabályokban, valamint az adatfelvételkor meghatározott célból – illetve adatátvétel esetén, az ott jelzett célból – használja fel a Tájékoztatóban foglalt keretek között. A Bank jogosult a birtokában lévő adatok teljes életciklusa alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.

Bővebben...

7. Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás

A személyes adatot a Bank akkor továbbít, ha ahhoz az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárult, vagy az Ügyféllel megkötött szerződés, illetve jogszabály azt megengedi, vagy ahhoz a Banknak vagy az adattovábbítással érintett harmadik félnek jogos érdeke fűződik.
A Banktitkot a magyar jogszabályok fokozottan védik, ezért titkok, így különösen banktitoknak, értékpapírtitoknak vagy üzleti titoknak minősülő adatok, információk harmadik személy részére történő átadására kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel kerülhet sor a Bank által alkalmazott titokvédelmi szabályoknak megfelelően. Erről többek között a Hitelintézeti jogszabály (Hpt.) és a Befektetési vállalkozásokról szóló jogszabály (Bszt) ír részletesen.

Bővebben...

8. Az érintettek jogai

A Bank kiemelt figyelmet fordít rá, hogy Ügyfelei, illetve az érintettek a Bank által nyújtott szolgáltatások, termékek igénybevétele során mindenkor tisztában legyenek az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem terén is. Az érintetteket megillető jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozása, adat hordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és Tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben (beleértve a profilalkotást).

Bővebben...

9. Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések

Az egyéb érintett személyek személyes adatait a Bank tipikusan az Ügyféllel megkötendő szerződések teljesítésével összefüggésben, az érintettek kifejezett, vagy vélelmezetten megadott hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulások meglétét és jogszerűségét az Ügyféllel megkötendő szerződések esetén a Bank vélelmezi – azok jogszerűségéért az Ügyfél tartozik felelősséggel –, ugyanakkor a Bank fenntartja magának a jogot, hogy ezen érintetti hozzájárulások valóságtartalmát ellenőrizze és szükség esetén ezen érintetteket közvetlenül megkeresse hozzájárulásuk meglétének ellenőrzése, vagy hozzájárulásuk megszerzése érdekében.

Bővebben...

10. A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok

A nem természetes személynek minősülő Ügyfelek adatainak kezelése során – lévén azok nem vagy nem kizárólagosan személyes adatok – a Bank a jelen Tájékoztatóban a nem természetes személy Ügyfelekre vonatkozóan leírtakat csak irányadónak tekinti, azokat a jelen Tájékoztatóban foglalt kivételekkel, csak a nem természetes személy Ügyfelek képviselői, meghatalmazottai és természetes személy tényleges tulajdonosai vonatkozásában érvényesíti.

Bővebben...

11. Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

Sajátos célú adatkezelést általában valamely jogszabály tesz kötelezővé a Bank számára, mely jogszabály egyúttal meghatározza a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát. Ezen adatkezelések: a Központi Hitelinformációs Rendszerrel összefüggő, a statisztikai célú, a panaszkezeléssel összefüggő, a piac- és közvélemény-kutatáshoz, illetve reklámtevékenységhez kapcsolódó, a Bank honlapjával, al-oldalaival, illetve egyéb elektronikus alkalmazásaival összefüggő, az ügyfél-azonosítással, okiratmásolással összefüggő, a követeléskezeléssel összefüggő, a személy-és vagyonvédelemmel, illetve a titokvédelemmel összefüggő (fénykép- és videofelvétel, hangfelvétel), automatizált adatfeldolgozással hozott döntésekkel kapcsolatos adatkezelés. Ezeket a jogszabályi rendelkezéseket a Bank minden esetben betartja, illetve betartatja.
Jelen Tájékoztató, illetve a vonatkozó további belső szabályzatok csak a legfontosabb rendelkezéseket tartalmazzák e jogszabályokból, illetve – amennyiben ez szükséges vagy lehetséges – kiegészítik, pontosítják alkalmazásukat a Bank és Ügyfelei illetőleg egyéb érintettek vonatkozásában.

Bővebben...

12. A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak

Bank kiemeli mindazon adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat, melyek nélkülözhetetlenek a tájékoztató megértéséhez.

Bővebben...

13. A Bank tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok

A Bank a tudomására hozott vagy birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Bank kiemeli a teljesség igénye nélkül azon legfontosabb jogszabályokat, melyek irányadók a tevékenységéből fakadó adatkezelési műveletekre

A jelen Tájékoztató bármely pontjával ellentétes tartalmú jogszabályváltozás esetén – annak hatálybalépésétől – az érintett pont automatikusan a jogszabályváltozásnak megfelelő, módosított tartalommal értelmezendő, mely a Tájékoztató jogszabályváltozással nem érintett pontjainak, illetve az érintett pont változással nem érintett rendelkezéseinek érvényességét és hatályát nem érinti.

Bővebben...

1. számú melléklet - megőrzési idők

2. számú melléklet – a Raiffeisen Corporate Lízing Zrt.-re vonatkozó eltérő rendelkezések

Cookie (süti) kezelési tájékoztató

Tájékoztató az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogosultságairól

Adatkezelési tájékoztató állásajánlatra pályázók részére

Adatkezelési tájékoztató a Raiffeisen Bank reklámtevékenységéről

Leadgyűjtő alkalmazásra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztató a követeléskezeléssel összefüggő adatkezelésről

MyRaiffeisen mobilalkalmazás adatvédelmi tájékoztatója - hatályos 2019.12.03-tól

Adatkezelési tájékoztató a FaceKom KIOSK szolgáltatásról

 

ARCHÍVUM
Adatkezelési tájékoztatók archívuma